دانشجویان سمای ساری- سوال میانترم ++C کلاس روز یکشنبه عصر سمای ساری
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٩  کلمات کلیدی:

با سلام

متن سوال میانترم کلاس یکشنبه عصر را می توانید با کلیک روی بخش ادامه

مطلب دریافت کنید!

ضمنا جوابیه سوال در انتشارات ساختمان برادران سما قرار داده شده است!

موفق باشید!


1-خروجی قطعه برنامه های زیر  را بنویسید:

الف)

;int n=5

;int&rn=n

;int * pn=&n

;Cout<<n<<endl

;Cout<<rn<<endl

;Cout<<*pn

*********************************

ب)

(++For(int i=1;i<5;i

       ;++i

;Cout<<i

*********************************

ج)

}(For(int i=1;i<5,i+2

i-=1

{;cout<<i<<endl

*********************************

د)

}(++For(int i=0;i<4;i

}(++For(int j=1;j<4-i;j

           ;cout<<j

{;Cout<<endl

*********************************

2-حلقه زیر را با

While

پیاده سازی کنید:

(++For(int i=1;i<10;i

Cout<<i* i

**********************************

3-برنامه ای بنویسید که با در یافت ورودی

N

جدول ضرب

N*N

را در یک آرایه دو بعدی جای دهد و عناصر روی قطر اصلی این آرایه را در خروجی نمایش دهد؟

***********************************

4-برنامه ای بنویسید که یک آرایه 40 عنصری از اعداد صحیح را از ورودی دریافت و به وسیله تابعی به نام

SORT

آنرا مرتب سازی کند و توسط تابعی با نام

PRINT

آن دسته از اعداد این آرایه که از میانگین آرایه کمتر می باشند را در خروجی نمایش دهد؟