ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٩/٦  کلمات کلیدی:

با سلام

نمرات درس شبکه ٢ را می توانید در بخش ادامه مطلب ملاحظه فرمایید

نمرات از ۵ نمره این امتحان می باشد

موفق باشید


ردیف شماره دانشجویی نمره

١

٨۶١١۶۵٩٢٩ ٢
٢ ٨۶١١۶۶۴۴٨ ۵
٣ ٨۶١١۶۶١٧٣ ۴
۴ ٨۶١١۶۶۵٨١ ٣.۵
۵ ٨۶١١۶۶٠٢٧ ١.۵
۶ ٨۶١١۶٧٠۴٧ ١.۵
٧ ٨۶١١۶۶٠٣٩ ۴.۵
٨ ٨۶١١۶۶۵١۵ ١.۵
٩ ٨۶١١۶۵٩٧١ ۴
١٠ ٨۶١١۶٧٢٧۴ ۵
١١ ٨۶١١۶۶۶۴٨ ٣
١٢ ٨۶١١۶۶۵٠٨ ۵
١٣ ٨۶١١۶٧٠٨٩ ١.۵
١۴ ٨۶١١۶۶٣٠۵ ٣.۵
١۵ ٨۶١١۶۵٩٨٧ ۵
١۶ ٨۶١١۶٧١٠۴ ٣
١٧ ٨۶١١۶٧١٠٧(٨۶١١۶۶١٠٧) ٣.۵
١٨ ٨۶١١۶۶١٢٣ ٣.۵
١٩ ٨۶١١۶۶٢٠۶ ۴
٢٠ ٨۶١١۶۵٩٧۵ ۴.۵
٢١ ٨٧٠٠١۴٠٩٠ ٢
٢٢ ٨۶١١۶۵۴٠٩ ۵
٢٣ ٨۶١١۶۶٠١۶ ١.۵
٢۴ ٨۶١١۶۶۴٣۴ ۴
٢۵ ٨۶١١۶۵٧٧٣ ١.۵
٢۶ ٨۶١١۶۴٢٧٩ ۵
٢٧ ٨۶١١۶۶٨٢٣ ٢
٢٨ ٨۶١١۶۵٨٢٩ ۴
٢٩ ٨۶١١۶۶۶٣۶ ٢.۵
٣٠ ٨۶١١۶۵٧٧۴ ٢.۵
٣١ ٨۶١١۶۵٩۵٧ ٢
٣٢ ٨۶١١۶۶٧۴٢ ٢.۵
٣٣ ٨۶١١۶۵٨۴٠ ۵