ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٩/٦  کلمات کلیدی:

با سلام

نمرات درس شبکه گروه نرم افزار را می توانید در بخش ادامه مطالب مشاهده فرمایید

 

موفق باشید


١ ٨۶١١۶۵٩١١ ۵
٢ ٨۶١١۶۶٢۶٩ ٣.۵
٣ ٨۶١١۶۶۵٣۵ ۴
۴ ٨٧١١٢٩٨٣۶ ۵
۵ ٨۶١١۶۵٩٨۵ ۴
۶ ٨۶١١۶۵۵٩١ ۴.۵
٧ ٨۶١١۶۶٠۵٧ ٣
٨ ٨۶١١۶۶٠۶٨ ۵
٩ ٨۶١١۶٧٧٧١ ۴.۵
١٠ ٨۶١١۶۶٨۵٠ ٢.۵
١١ ٨۶١١۶٧٢٠۴ ٣.۵
١٢ ٨۶١١۶۶٩٨٨ ۴
١٣ ٨۶۶١۶٠۵٨٧ ۵
١۴ ٨۶١١۶۶٨٢۴ ۵
١۵ ٨۶١١۶۶٢٩۴ ١
١۶ ٨۶١١۶۶٢١٨ ۴.۵
١٧ ٨۶١١۶۶١٣٠ ٣.۵
١٨ ٨۶١١۶٧٩٣١ ۵
١٩ ٨۶١١۶٧٧٠٠ ۴
٢٠ ٨۶١١۶۶۴۵۴ ٢
٢١ ٨۶١١۶۶٨۶۵ ۵
٢٢ ٨۶١١۶٧٨٢٨ ۴
٢٣ ٨۶١١۶٣۵٨۶ ۵
٢۴ ٨۶١١۶٧٠۴٧ ۴
٢۵ ٨۶١١۶۵٧٨٣ ٢
٢۶ ٨۵١٢٠۴۵٩٧ ١.۵
٢٧ ٨۵١٢٠۴٧٨۴ ٢.۵
٢٨ ٨۴١١٢٧١٠١ ٢
٢٩ ٨۵١٢٠۴۵٩٨ ۴
٣٠ ٨۵١٢٠۴۴۶٠ ۴.۵
٣١ ٨۴١١٢٧۴٠٢ ٣
٣٢ ٨۵١١٠۶۶٨٠ ۴.۵
٣٣ ٨۵١٢٠۴٧٨۵ ۴
٣۴ ٨۵١٢٠۴٨١٩ ٣
٣۵ ٨۵١٢٠۴۶۵٣ ١
٣۶ ٨٣١١٢٨۴۵١ ٢
٣٧ ٨۶١١۶٨٠١٧٨ ٣
٣٨ ---------------------- ----------

فردی با شماره دانشجویی ٨۶١١۶٨٠١٧٨ در لیست یافت نشد

لطفا با من تماس بگیرد