قسمت دوم نمرات درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(پاسکال)
ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٧  کلمات کلیدی:

با سلام

قسمت دوم نمرات درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(پاسکال) را می توانید در بخش ادامه مطلب ملاحظه فرمایید

موفق باشید


شماره دانشجویی

نمره
٨٨٠١٨٢۴٩٢ ٣.۵
٨٩٠٠۴١١١٨ ١
٨٨٠١٨٢٩۶۴ ٣
٨۶١١۶۶۶۴٠ ۴
٨٩٠٢۵٨١٢٨ صفر
٨٨٠١٨٢٧۵٢ ٢
٨٩٠٠۴١۴٠٩ صفر
٨٩٠٢۵٨۶٧٧ ٢.۵
٨٩٠٢۵٨۶٢٧ ٢.۵
٨٩٠٢۵٨٢۴٢ ٠.۵
٨٩٠٢۵٩٠٠٢ ١.۵
٨٩٠٢۵٧۵٠۶ ٢.۵
٨٩٠٢۵٨٧١۶ ٣
٨٩٠٢۵٨٢٧۶ ۴
٨٩٠٢۵٨٣٠۴ ١
٨٨٠١٨٢۵٠٠ ٢.۵
٨٩٠٢۵٨٩٠٧ ٢.۵
٨٩٠٢۵٧۴٧٧ ٣
٨٩٠٢۵٧٠٧٠ ٠.۵
٨٩٠٢۵٧۶٢٢ ٢.۵
٨٩٠٢۵٧۴۴١ صفر
٨٩٠٢۵٩١٠١ ١.۵
٨٩٠٢۵٧٣٣٢ ٣
٨٩٠٢۵٨۵٨٩ ٠.۵
٨٩٠٠۴١٠٩۴ ٣.۵
٨٩٠٢۵٨٧٢٢ ۴
٨٩٠٢۵٧٨۵۴ ٣
٨٩٠٢۵٨٠٢١ ٠.۵
٨٩٠٢۵٨٣٣٧ ٢.۵
٨٩٠٠۴١٣۴۶ ٢
٨٩٠٢۵٨٩٩٩ ۴
٨٩٠٢۵٨٣٨٧ ٠.۵
٨٩٠٢۵٨۴٠٩ ١.۵
٨٩٠٢۵٧۵١٨ ٠.۵
٨٩٠٠۴١٢۵٧ ١.۵
٨٩٠٢۵٨٣٩٢ ٢
٨٩٠٢۵٧٣۶٩ ٠.۵
٨٩٠٢۵٧۴٩۵ ٣
٨٩٠٢۵٨۶۵١ ٢.۵

٨٨٠١٨٣۴۶٠                                      ١.۵