قسمت سوم نمرات امتحان میان ترم درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(پاسکال)
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٢  کلمات کلیدی:

با سلام

قسمت سوم و پایانی نمرات امتحان میان ترم درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی را می توانید در بخش ادامه مطلب مشاهده فرمایید

نمرات از ۵ نمره امتحان می باشد

موفق باشید


شماره دانشجویی نمره
٨٧١٢۵٣۶٢٧ ٠
٨٩٠٠۴١٣۵۵ ٠
٨۶۶٩٨۵۴٨١ ١
٨٩٠٠۴١٠۴۴ ٢.۵
٨٨٠١٨٣٠٧٢ ۴.۵
٨٩٠٢۵٩١١١ ۴
٨٩٠٢۵٨٧١٧ ٢.۵
٨٩٠٢۵٧٨۵٨ ٢
٨٩٠٢۵٧۵٣٢ ٢.۵
٨٩٠٢۵٨٩۴١ ٣
٨٨٠١٨۴١٠٣ ٠
٨٩٠٠۴١٣۵٨ ١
٨٩٠٢۵٨۵٢١ ٢
٨٩٠٠۴١٣۵٧ ٠.۵
٨٨٠١٨٢۶٣٨ ۴
٨٨٠١٨٣٧١٠ ٢
٨٧١١٩٧٩١١ ۴
٨٩٠٠۴٠٩٨٩ ٠
٨٩٠٢۵٧٨٨٠ ٢
٨٨٠١٨٢١٣٨ ٢.۵
٨٨٠١٨٢٧۶۴ ٢.۵
٨٩٠٢۵٨٢۵۵ ٢
٨٩٠٢۵٩٠٣۵ ٢
٨٩٠٢۵٨٣٩٧ ٣
٨٩٠٢۵٨١٢١ ٢.۵
٨٩٠٢۵٧٣٠١ ٢
٨٩٠٢۵٧٧۵۴ ٢
٨٩٠٢۵٧۴٩۶ ٠.۵
٨٩٠٢۵٧١١١ ١.۵
٨٩٠٢۵٨٩٠۴ ٠.۵
٨٧١٣١٩۵٠٢ ۴.۵
٨٩٠٠۴١٢١٩ ٢.۵
٨٩٠٢۵٧٣٣۴ ۴
٨٩٠٢۵٨٢٧٣ ١.۵
٨٩٠٢۵٨٩۵٩ ۴.۵
٨٩٠٢۵٧٨٣٣ ۴.۵
٨٩٠٢۵٨۴٨٨ ٣
٨٩٠٢۵٩١٢٢ ٢
٨٩٠٢۵٨٢۵٠ ٢
٨٨٠١٨٣٠۶۵ ۴.۵
٨٨٠١٨۴٠۶٩ ٣
٨٩٠٢۵٧٨٨۵ ٢
٨٨٠٣٠٨۴٠۵ ٣.۵
٨٩٠٢۵٩١٠٧ ٠
٨٩٠٢۵٧٧٠٣ ۵
٨٩٠٠۴٠٩٩٧ ٣
٨٩٠٢۵٨۴٢٩ ۴.۵
٨٩٠٢۵٧۴٩٧ ۴.۵
٨٩٠٢۵٧٩۵٩ ٢.۵
٨٨٠١٨٣۴٣٠ ۴.۵
٨٩٠٢۵٨۴٣٨ ٣.۵
٨٩٠٢۵٧٩٠۴ ٢.۵
٨٩٠٢۵٨٠٨٠ ١.۵
٨٩٠٢۵٨٩٧۶ ۴
٨٨٠١٨٢٣٠٢ ٢
٨٩٠٢۵٧٣٧ ٠
٨٨٠١٨٢۵۵٢ ٣.۵
٨٩٠٠۴١٢۴۴ ۴
٨٩٠٠۴١٣٧۵ ۵
٨٩٠٢۵٨٧٩۶ ٣
٨٩٠٢۵٩١١٢ ٣
٨٩٠٢۵٧٩۵۶ ١.۵