دانشجوبان درس شبکه 2

قربانی 75

گوران 70

سالاری 100

فیروزی 85

فاطمه رضایی 80

زلیکانی 80

بنفشه رضایی 60

یزدان پناه 80

موتمن 85

افتخاری 70

ولی پور 60

نوری 75

خورشاد 100

حمیدی 75

درستکار رستمی 85

/ 0 نظر / 16 بازدید