نتایج بررسی پروژه درس کارآفرینی مهندس بابایی

دانشجویان جهت ادامه کار روز دوشنبه ساعت 15 به دفتر مهندس بابایی مراجعه نمایند.
  
  

1

871067098

با اصلاحات مورد تایید است

2
 

880797895

رد شد (باید در قالب فرم
  های پیوست جزوه درسی آماده شود)

3
 

880797902

با اصلاحات مورد تایید است

4
 

89913100169

 

5
 

88913100005

رد شد (موضوع مناسب نمی
  باشد)

6
 

880797951

رد شد (باید در قالب فرم
  های پیوست جزوه درسی آماده شود)

7
 

880797965

 

8
 

880797967

با اصلاحات مورد تایید است

9
 

880797981

مورد تایید است

10
 

88913100006

مورد تایید است

11
 

880798003

 رد شد (باید در قالب فرم های
  پیوست جزوه درسی آماده شود)

12
 

880798007

مورد تایید است

13
 

880798022

 با اصلاحات مورد تایید است

/ 0 نظر / 18 بازدید