قسمت دوم نمرات درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(پاسکال)

شماره دانشجویی

نمره ٨٨٠١٨٢۴٩٢ ٣.۵ ٨٩٠٠۴١١١٨ ١ ٨٨٠١٨٢٩۶۴ ٣ ٨۶١١۶۶۶۴٠ ۴ ٨٩٠٢۵٨١٢٨ صفر ٨٨٠١٨٢٧۵٢ ٢ ٨٩٠٠۴١۴٠٩ صفر ٨٩٠٢۵٨۶٧٧ ٢.۵ ٨٩٠٢۵٨۶٢٧ ٢.۵ ٨٩٠٢۵٨٢۴٢ ٠.۵ ٨٩٠٢۵٩٠٠٢ ١.۵ ٨٩٠٢۵٧۵٠۶ ٢.۵ ٨٩٠٢۵٨٧١۶ ٣ ٨٩٠٢۵٨٢٧۶ ۴ ٨٩٠٢۵٨٣٠۴ ١ ٨٨٠١٨٢۵٠٠ ٢.۵ ٨٩٠٢۵٨٩٠٧ ٢.۵ ٨٩٠٢۵٧۴٧٧ ٣ ٨٩٠٢۵٧٠٧٠ ٠.۵ ٨٩٠٢۵٧۶٢٢ ٢.۵ ٨٩٠٢۵٧۴۴١ صفر ٨٩٠٢۵٩١٠١ ١.۵ ٨٩٠٢۵٧٣٣٢ ٣ ٨٩٠٢۵٨۵٨٩ ٠.۵ ٨٩٠٠۴١٠٩۴ ٣.۵ ٨٩٠٢۵٨٧٢٢ ۴ ٨٩٠٢۵٧٨۵۴ ٣ ٨٩٠٢۵٨٠٢١ ٠.۵ ٨٩٠٢۵٨٣٣٧ ٢.۵ ٨٩٠٠۴١٣۴۶ ٢ ٨٩٠٢۵٨٩٩٩ ۴ ٨٩٠٢۵٨٣٨٧ ٠.۵ ٨٩٠٢۵٨۴٠٩ ١.۵ ٨٩٠٢۵٧۵١٨ ٠.۵ ٨٩٠٠۴١٢۵٧ ١.۵ ٨٩٠٢۵٨٣٩٢ ٢ ٨٩٠٢۵٧٣۶٩ ٠.۵ ٨٩٠٢۵٧۴٩۵ ٣ ٨٩٠٢۵٨۶۵١ ٢.۵

٨٨٠١٨٣۴۶٠                                      ١.۵

/ 0 نظر / 6 بازدید