دانشجویان سمای ساری- سوال میانترم ++C کلاس روز یکشنبه عصر سمای ساری

1-خروجی قطعه برنامه های زیر  را بنویسید:

الف)

;int n=5

;int&rn=n

;int * pn=&n

;Cout<<n<<endl

;Cout<<rn<<endl

;Cout<<*pn

*********************************

ب)

(++For(int i=1;i<5;i

       ;++i

;Cout<<i

*********************************

ج)

}(For(int i=1;i<5,i+2

i-=1

{;cout<<i<<endl

*********************************

د)

}(++For(int i=0;i<4;i

}(++For(int j=1;j<4-i;j

           ;cout<<j

{;Cout<<endl

*********************************

2-حلقه زیر را با

While

پیاده سازی کنید:

(++For(int i=1;i<10;i

Cout<<i* i

**********************************

3-برنامه ای بنویسید که با در یافت ورودی

N

جدول ضرب

N*N

را در یک آرایه دو بعدی جای دهد و عناصر روی قطر اصلی این آرایه را در خروجی نمایش دهد؟

***********************************

4-برنامه ای بنویسید که یک آرایه 40 عنصری از اعداد صحیح را از ورودی دریافت و به وسیله تابعی به نام

SORT

آنرا مرتب سازی کند و توسط تابعی با نام

PRINT

آن دسته از اعداد این آرایه که از میانگین آرایه کمتر می باشند را در خروجی نمایش دهد؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید