ردیف شماره دانشجویی نمره

١

٨۶١١۶۵٩٢٩ ٢ ٢ ٨۶١١۶۶۴۴٨ ۵ ٣ ٨۶١١۶۶١٧٣ ۴ ۴ ٨۶١١۶۶۵٨١ ٣.۵ ۵ ٨۶١١۶۶٠٢٧ ١.۵ ۶ ٨۶١١۶٧٠۴٧ ١.۵ ٧ ٨۶١١۶۶٠٣٩ ۴.۵ ٨ ٨۶١١۶۶۵١۵ ١.۵ ٩ ٨۶١١۶۵٩٧١ ۴ ١٠ ٨۶١١۶٧٢٧۴ ۵ ١١ ٨۶١١۶۶۶۴٨ ٣ ١٢ ٨۶١١۶۶۵٠٨ ۵ ١٣ ٨۶١١۶٧٠٨٩ ١.۵ ١۴ ٨۶١١۶۶٣٠۵ ٣.۵ ١۵ ٨۶١١۶۵٩٨٧ ۵ ١۶ ٨۶١١۶٧١٠۴ ٣ ١٧ ٨۶١١۶٧١٠٧(٨۶١١۶۶١٠٧) ٣.۵ ١٨ ٨۶١١۶۶١٢٣ ٣.۵ ١٩ ٨۶١١۶۶٢٠۶ ۴ ٢٠ ٨۶١١۶۵٩٧۵ ۴.۵ ٢١ ٨٧٠٠١۴٠٩٠ ٢ ٢٢ ٨۶١١۶۵۴٠٩ ۵ ٢٣ ٨۶١١۶۶٠١۶ ١.۵ ٢۴ ٨۶١١۶۶۴٣۴ ۴ ٢۵ ٨۶١١۶۵٧٧٣ ١.۵ ٢۶ ٨۶١١۶۴٢٧٩ ۵ ٢٧ ٨۶١١۶۶٨٢٣ ٢ ٢٨ ٨۶١١۶۵٨٢٩ ۴ ٢٩ ٨۶١١۶۶۶٣۶ ٢.۵ ٣٠ ٨۶١١۶۵٧٧۴ ٢.۵ ٣١ ٨۶١١۶۵٩۵٧ ٢ ٣٢ ٨۶١١۶۶٧۴٢ ٢.۵ ٣٣ ٨۶١١۶۵٨۴٠ ۵

/ 0 نظر / 3 بازدید