دانشجویان درس شبکه 2 دانشگاه پیام نور

با سلام

رئوس مطالب ارائه سه نفر اول به شرح زیر می باشد :

1-خانم یزدانی :

از ابتدای بخش 2-6(عناصر قراردادهای انتقال) تا انتهای بخش5-2-6 (تسهیم سازی)

2- خانم نوبخت :

از ابتدای بخش 3-6(قرارداد انتقال ساده) تا انتهای بخش 3-4-6 (قرارداد انتقال بی درنگ)

3-خانم عباسی :

از ابتدای بخش 5-6(قرار دادهای انتقال اینترنت:TCP) تا انتهای بخش 10-5-6 (مدیریت تایمر TCP)

نفرات داوطلب برای نوبت های بعدی با بنده تماس بگیرند در غیر این صورت به طور

 رندوم انتخاب و در پایان جلسه مورخ 27/7/89 اعلام می گردد

ضمنا نفرات فوق الذکر چکیده مطالب را در صورت امکان

تا ساعت 22 روز دوشنبه 26/7/89 به ایمیل بنده ارسال نمایند

موفق و پیروز باشید

/ 0 نظر / 5 بازدید