نمرات میان ترم درس ذخیره و بازیابی اطلاعات

نمره میانترم از 6 نمره نام خانوادگی - نام غایب اسمعیل نیاعمران مهزیار 5 اکبرزاده محمود 1.8 باقری محمد 0.9 باقریان جویباری محمد 0 براری صابر غایب برزگر نوذری رضا 0 بوداغی حسین 0.3 توکلی صالح غایب حسین پور پائین رودپشتی شهرام 4.2 خرازیان سید اسماعیل 0.3 دانشمند نیما 3 داودی سورکی تقی غایب رئیسیان مهدیه غایب رفیعی پوریا 2.4 روزبه پور پوریا 2.1 زلیکانی عادل 3.6 شهابی نیا شبنم غایب صفری علی غایب فلاح قاجاری رضا 1.2 کاوه تلاوکی میثم 0.9 کت رحمانی بابک غایب محمد نژاد سمیرا 1.8 موسوی سید مرتضی 1.8 میرزاخانی سنگریزه عیسی 2.4 میرعمادی سیدحسین غایب نکاحی افشین 3 نیک پیام حسین 0 هادیان امرئی سید حسین غایب هومن حسین 2.4 ولی پورسلیمی مهدی غایب یعقوبی بایعکلائی راحله

ضمنا نمره دانشجویانی که در امتحان میانترم شرکت نکرده اند صفر منظور خواهد شد./

/ 0 نظر / 22 بازدید