دانشجویان درس برنامه سازی پیشرفته 1 سما - تمرین

برنامه ای بنویسید که میزان حقوق یک کارمند را دریافت و با توجه به قوانین زیر میزان مالیات و خالص دریافتی کارمند را محاسبه و نمایش دهد:

اگر میزان حقوق کمتر از 400هزار تومان بود مالیات ندارد

بین 400 تا 500 هزار تومان میزان مالیات 5درصد

بین 500 تا 600هزار تومان میزان مالیات 7در صد

بین 600تا 800هزار تومان میزان مالیات 10 درصد

بیش از 800 هزار تومان 12 درصد

موفق باشید

/ 0 نظر / 5 بازدید