قابل توجه دانشجویان درس مبتنی بر وب

با سلام

1 ابراهیم تبار  6 2 ابراهیم زاده  5

3

اسکندرنتاج  4 4 اشرفی  5 5 اقاجان نیا  5 6 اهی  6 7 باقرپور  4 8 بیگلرنیا  5 9 تیموریان ---  10 چیتگر  5 11 حسن پور  5 12 حسین زاده  5 13 خیرالله نسب  4 14 رضایی  6 15 رضوی  6 16 رمضانپور  --- 17 رمضانی  4 18 شفیع نژاد  5 19 شیردل  5 20 طاهری  5 21 عبدالله پور 22 عزیزی  4 23 غلامعلی نتاج  5 24 قربانپور  4 25  گلچوبی  --- 26  لهراسبی  --- 27  محمدی  4 28  موسوی  6 29  میرمحمدنژاد  --- 30 یوسف پور   ---      

موفق باشید

جدی ساروی

/ 0 نظر / 19 بازدید