دانشجویان پیام نور

با سلام

امتحان میان ترم دانشجویان پیام نور مهندس جدی :

 اگر دانشجویی به هر دلیلی در امتحان میانترم شرکت نکند

نمره میان ترم برای وی منظور نخواهد شد و نمره پایانی با ضریب ده هفتم

برایشان اعمال می گردد

##########################

شبکه ١ ساعت ٨:٣٠ روز سه شنبه ٢/٩/١٣٨٩ از فصلهای ٢و٣و۴

***

شبکه ٢ ساعت ١١ روز سه شنبه ٢/٩/١٣٨٩ فصل ۶ کتاب تننبام

***

شبکه (گروه نرم افزار) ساعت ١۴ روز سه شنبه ٢/٩/١٣٨٩ از فصل های ٢و٣و۴

======================================

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (پاسکال) هر سه گروه :

روز چهار شنبه ٣/٩/١٣٨٩ فصل های ۴و۵و۶و٧و٨و٩

تذکر : دانشجویان پاسکال باید در گروهی امتحان دهند که

با آن گروه در کلاس شرکت می کردند

موفق باشید

/ 0 نظر / 4 بازدید