نمرات درس مبانی اینترنت مهندس بابایی

به نکات زیر توجه نمایید :

1- نمرات از 10 نمره محاسبه شده است.

2- آزمون مجدد در روز 29 دی برگزار می شود.

3- دانشجویانی که به نمره خود اعتراض دارند به دفتر بنده مراجعه نمایند.

4- تحویل پروژه ها نیز 29 دی ساعت 12:30 انجام می گیرد.

نمره

شماره دانشجویی

غ

90913100317

9

91913100392

غ

89913100086

آزمون مجدد

90913100286

آزمون مجدد

910454915

تخلف در آزمون

900071395

7

91913100468

9

910516377

غ

91913100401

9.5

90913100249

غ

91913100506

غ

90913100295

8

91913100434

6

890789848

غ

90913100300

غ

90913100256

5

91913100469

7

90913100254

5

910486049

آزمون مجدد

90913100238

8

910432560

آزمون مجدد

90913100319

9.5

91913100371

10

90913100292

9.5

910461004

غ

91913100339

6

91913100385

6

890782855

6

911896856

آزمون مجدد

90913100263

/ 0 نظر / 18 بازدید