لیست پروژ های پیشنهادی-دانشجویان سمای ساری

٢١.سیستم بایگانی بیماران دندانپزشکی

٢٢.طراحی وب سایت اساتید دانشگاه

٢٣.نرم افزار فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی ( با قابلیت تلفظ و امکان ویرایش واژه ها)

٢۴. ایجاد سایت تبلیغاتی

٢۵.رم افزار آموزش درس سیستم عامل

٢۶.طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه الکترونیک

٢٧.طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه الکترونیکی

٢٨.زیر سیستم امور پژوهشی دانشگاه

٢٩.شبیه سازی یک جایگاه سوخت رسانی

٣٠.سیستم نرم افزاری هوشمند کتابخانه

٣١.تجزیه وتحلیل سیستم حسابداری صنعتی به روش شی گرا

٣٢.تجزیه و تحلیل و پیاده سازی مدیریت انبار به روش شی گرا

با آرزوی موفقیت

/ 0 نظر / 8 بازدید