نمرات ترم درس آزمایشگاه شبکه پیام نور

محدثه شریعت نژاد 18 رقیه خدادادی 20 سحر صالحی نیا 18 فاطه فقانی ماکرانی 20 نجمه شیرپروری 20 رویا برزگر کلاکی 18 شکوفه قاسمی درواری 19 نعیمه صیادی 17 آتنا نوروزی 20 فرزانه رنجبر 20 محسن راسخی 17.5 مسعود احمدی --- مهرداد نوری 17 محمد رمضانی 20 پوریا خدیور 17 سجاد یوسف زاده 20 سید علی اضغر ابراهیمی 18 علی مهربان 19 بابک حضی نیا 19 حمیرا عاشوری 19 فاطمه ویسی 20 حدیث کریم زاده 18 رقیه ولی زاده 19 فاطمه حسن پور 20 فرشته رضایی 20

/ 0 نظر / 20 بازدید