قسمت اول نمرات درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(پاسکال)

شماره دانشجویی

نمره

٨٩٠٢۵٧۴٣٣ ١.۵ ٨٩٠٠۴١٣٧۶ ٣ ٨٩٠٢۵٧٨٨٣ ٢ ٨٩٠٢۵٨٩۶٨ صفر ٨٩٠٢۵٨٩٠۶ ٣ ٨٩٠٢۵٨٢٢٢ ٣ ٨٩٠٢۵٧٨٧١ ۴ ٨٩٠٢۵٩١٣۵ صفر ٨٩٠٢۵٨۴۶٨ ١ ٨٩٠٠۴١٢۶١ ۴ ٨٩٠٠۴١٠٨٠ ۴ ٨٩٠٢۵٧۵٧١ ٣.۵ ٨٩٠٢۵٨٢٨٨ ۵ ٨٩٠٢۵٧٣٠۶ ۴ ٨٩٠٢۵٨٠۴١ صفر ٨٩٠٠۴١٣٨٩ صفر ٨٩٠٢۵٨٩٧٧ ٣.۵ ٨٩٠٠۴١٢٩۵ ۴.۵ ٨٩٠٠۴١٢۵٢ صفر ٨٩٠٢۵٧۶٣۶ صفر ٨٩٠٢۵٨۵۴١ ۴.۵ ٨٩٠٢۵٧٧٠٨ صفر ٨٩٠٠۴١٠۵٧ صفر ٨٩٠٢۵٨٧١١ صفر ٨٩٠٠۴٠٩٠۶ صفر ٨٩٠٢۵٨٣٨٣ ٠.۵ ٨۶١١۶٧٣٠٧ صفر ٨٨٠١٨٣٧۴٩ ١.۵ ٨٩٠٢۵٨٣٣١ صفر ٨٧١٢٠٨٠٢٧ صفر ٨۶١١۶٧٨۶١۵ صفر ٨٩٠٢۵٧٨٧٢ ٠.۵ ٨٩٠٢۵٨۴٨١ ١.۵ ٨٩٠٢۵٨۶۵۶ ۵ ٨٩٠٠۴١٣٢٨ ۴.۵ ٨٩٠٠۴١٣٩۵ صفر ٨٩٠٢۵٨٢٧۴ ۴.۵ ٨٨٠٣٠٨۴۴٧ ٣ ٨٩٠٢۵٧۶٧۵ ۴ ٨٩٠٢۵٧٣٣۶ ٣ ٨٩٠٠۴١٢٨١ ۴ میر صادق سلیمی(شماره دانشجویی نداشت) ١.۵            

/ 0 نظر / 2 بازدید