این  نمرات از ۵ نمره امتحان می باشد و نمره پایانی میان ترم نیست

ردیف مشخصات نمره ١ محسن راسخی ۴.۵ ٢ الهه خانی ٢.۵ ٣ سارا طور ٣ ۴ کبری مظلومی ٢.۵ ۵ عارفه محمدی ٢.۵ ۶ ایمان مشکات ۵ ٧ روجا سنایی ٣.۵ ٨ حمیرا عاشوری ٢.۵ ٩ عارف محمدی ۵ ١٠ زهرا اسماعیلی ۵ ١١ الهام توکلی ٣ ١٢ رویا برزگر ۴ ١٣ الهام پهلوان ۴.۵ ١۴ مریم بهارفر ٢ ١۵ سحر سلیمانی ٣.۵ ١۶ فائزه طهماسب پور ٣.۵ ١٧ مژگان پذیرا ۴.۵ ١٨ مسعود احمدی ۴ ١٩ خاطره حلاجیان ٣ ٢٠ سمیرا ایمانی ۴ ٢١ فاطمه فقانی ماکرانی ۴ ٢٢ سپیده سبحانی ۵ ٢٣ رزا تقوی ۴ ٢۴ زینب محمد زاده ۵ ٢۵ آرزو سرخی ۵ ٢۶ الهه یساری ۴ ٢٧ مریم قنبر زاده ٢.۵ ٢٨ سیما حسین پور ٣.۵ ٢٩ الهه کامل ٣ ٣٠ فرشته رضایی ۴.۵ ٣١ میثم زارع ----

/ 0 نظر / 4 بازدید