قابل توجه دانشجویان مهندس جدی ساروی

تاریخ بررسی اعتراضات به صورت حضوری

روز دوشنبه ١۴/۴/١٣٨٩ ساعت ١۵:٣٠

در محل آموزشکده برادران می باشد

کلیه دانشجویان که نسبت به نمره خود معترض هستند می توانند در این زمان حضور یابند

در پایان رسیدگی به اعترلضات نمرات نهایی شده و  قابل تغییر نمی باشد

موفق باشید

جدی ساروی

/ 0 نظر / 8 بازدید