دانشجویان دانشگاه پیام نور

سید بهروز کیائی فر 4.75 بابک حضی نیا 4 عیسی طبسی 6 پوریا خدیور 6 مهرداد نوری 6 حمزه کریمی 4.25 محمد رمضانی 4 احسان مسافر 4 سید محمد بزرگی 4.5 صائب مرادی 4.25 محدثه شریعت نژاد 6 آتنا نوروزی 5 فاطمه ویسی 6 الهام محمدپور 4 فاطمه باباگلی 5.5 فرزانه رنجبر 5 کلثوم داداشی 6 مژگان رستمی 6 شکوفه قاسمی 6 مهشاد اصفهانی 4.25 نجمه شیرپروری 4.75 پریسا باقری 4.75 عاطفه کامل 4.5 رقیه خدادادی 5.5 سیما حیدری 4.75 زهرا کریمی 6 حانیه دانشگر 6 فاطمه فلاح 4.5 تیرگری 4.5 علیزاده 5 کاشی 4 ضیائی 4

/ 0 نظر / 6 بازدید