زمان ارائه درس شیوه دانشجویان سما

قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب مهندس جدی

زمان ارائه این درس بشرح زیر می باشد:

خواهران : ساعت 16:30 الی 17:30 سه شنبه 92/10/3

  برادران : ساعت 17:30 الی 18:30 سه شنبه 92/10/3

/ 0 نظر / 19 بازدید