تمارین فصل دوم درس سخت افزار (دانشجویان سما ساری) - استاد بابایی

1 - با استفاده از جدول درستی نشان دهید که گیت های NAND و NOR  سه ورودی متمم یکدیگر هستند یا خیر؟

 

2-  جدول درستی توابع زیر را تهیه کنید.

F1=(X+Y). (X'+Z). (X+Y'+Z')

F2=X'+YZ'

 

3-  متمم توابع زیر را بدست آورید.

F1= X'YZ' + X'Y'          

F2= X (Y'Z'+YZ)

F3= (XY'+Z) X'Z'

 

4-  نمودار منطقی عبارات زیر را رسم نمایید.

 

F1=(X+Y). (X'+Y'+Z)

 

F2= X+ (YZ') + (X'Y'Z) + X'Z'

 

/ 0 نظر / 7 بازدید